• Home

   » 

  Kế toán cho sinh viên

   » 

  Hướng dẫn cách làm sổ sách kế toán trong Excel 2

  • Hướng dẫn cách làm sổ sách kế toán trong Excel 2

  •  Hướng dẫn cách làm sổ sách kế toán trong Excel 2

  • Saturday, 10 March 2018, 03:03:48 PM
  • Dichvuketoanviet xin hướng dẫn cách lập sổ sách kế toán trên Excel chi tiết theo mẫu trên, cụ thể như sau: 

   VI. Lập các bảng biểu cuối kỳ

   1. Lập bảng Tổng hợp phải thu khách hàng- TK 131:

   - Cột Mã KH và Tên KH, sử dụng hàm IF kết hợp với hàm LEFT tìm ở DMTK về

   - Cột mã khách hàng: = IF(LEFT(DMTK!A14,3)=”131”,DMTK!A14,””) (địa chỉ ô A 14 là TK chi tiết đầu tiên của TK 131). Hoặc dùng VLOOKUP tìm DMTK về

   - Cột tên khách hàng; = IF(A11=””,””,VLOOKUP(A11,DMTK!$A$14:$E$150,2,0))

   - Dư Nợ và Dư có đầu kỳ: Dùng hàm VLOOKUP tìm ở CĐPS tháng về.

   - Cột Dư NỢ đầu kỳ: = VLOOKUP($A11,’CDSPS-thang’!$A$9:$H$150,3,0)

   - Cột Dư Có đầu kỳ: = VLOOKUP($A11,’CDSPS-thang’!$A$9:$H$150,4,0)

   - Cột số phát sinh Nợ và phát sinh Có, sử dụng hàm SUMIF tập hợp từ NKC về.

   - Cột số phát sinh Nợ: = SUMIF(NKC!$E$13:$E$607.’So cong no TK 131’!$A11,NKC!$G$13:$G$607)

   - Cột số phát sinh Có: = SUMIF(NKC!$E$13:$E$607,’So cong no TK 131’$A11,NKC!$H$13:$H$607) - Cột dư Nợ và dư Có cuối kỳ, dùng hàm Max

   - Cột dư Nợ cuối kỳ: = MAX ( C11+E11-D11-F11,0)

   - Cột dư Có cuối kỳ: = MAX( D11+F11–C11-E11,0)

   2. Lập Bảng tổng hợp Phải trả khách hàng – 331

   Cách làm tương tự như bảng tổng hợp TK 131

   3. Lập sổ quỹ tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng;

   - Riêng sổ quỹ tiền mặt và sổ Tiền gửi ngân hàng chúng ta không thể chuyển sổ trên NKC mà phải tính riêng 2 sổ này, vì 2 loại sổ này có mẫu sổ khác so với các sổ chi tiết TK, sổ tổng hợp TK khác

   + Cách lập sổ Quỹ tiền mặt: ( Dữ liệu lấy từ sổ Nhật Ký Chung)

   - Cách lập công thức cho từng cột như sau: Trên sổ quỹ tiền TM, xây dựng thêm 3 ô: Tháng báo cáo; Tài khoản báo cáo ( là TK 1111); Nối tháng và TK cáo cáo.

   - Ô nối tháng và TK báo cáo = K6&”;”&L6 ( dùng tính số dư dầu kỳ theo từng tháng)

   - Cột ngày tháng: = IF($L$6=NKC!$E13,NKC!A13,””) ( L6: ô TK báo cáo)

   - Cột Diễn giải: = IF($L$6=NKC!$E13,NKC!D13,””)

   - Cột Tài khoản đối ứng: = IF($L$6=NKC!$E13,NKC!F13,””)

   - Cột thu: = IF($L$6=NKC!$E13,NKC!G13,””) - Cột Chi: = IF($L$6=NKC!$E13,NKC!H13,””)

   - Cột số phiếu thu: = IF(H11<=0,””,COUNTIF(H$11:H11,”>”)) ( H: cột tiền thu)

   - Cột số phiếu chi: = IF(I11<=0,””,COUNTIF(I$11:I11,”>”)) ( I: Cột tiền chi)

   - Dòng số dư dầu kkỳ dùng hàm SUMIF lấy trên bảng CDPS chi tiết của từng tháng.

   Để tính được số dư đầu kỳ của từng tháng trên Sổ quỹ TM thì ta phải xây dựng bên phải bảng “Cân đối phát sinh tháng” của các tháng thêm 2 cột:

   - Cột BC: Gõ số tháng tại dòng tương ứng với TK 111 của Bảng CĐPS và coppy cho những dòng tiếp theo của tháng đó ( làm cho tất cả các tháng).

   - Cột “ Nối tháng và TK báo cáo” : =I9&”;”&A9 ( Là dãy điều kiện cho hàm SUMIF) Sau đó dùng hàm SUMIF để tính ra số dư đầu kỳ trên sổ Quỹ TM; = SUMIF(‘CDPS-thang’!$J$9:$J$450,’So quy’!$M$6,’CDPS-thang’!$C$9:$C$450) - Cột tồn tiền cuối ngày dùng hàm Subtotal:

   Cú pháp hàm: = $J$9+Subtotal(9,H$11:H11)-Subtotal(9,I$11:I11)

   - Dòng cộng số phát sinh : Dùng hàm subtotal

   - Dòng số dư cuối kỳ: Dùng công thức đơn giản như sau: Dư cuối kỳ = Tồn đầu kỳ + TỔng thu – TỔng chi. ( Sổ quỹ TM được lập cho cả kỳ kế toán, Bạn muốn xem tháng nào thì lọc tháng đó lên, Cụ thể có ở phần in sổ)

   +. Lập sổ tiền gửi ngân hàng:

   - Cách làm tương tự như sổ quỹ tiền mặt. Nhưng cột số hiệu và Ngày tháng chứng từ thì công thức tương tự như cột Ngày tháng ghi sổ.

   4. Lập bảng Cân đối phát sinh năm:

   - Có 2 dạng bảng cân đối phát sinh năm:

   +. Dạng bảng chi tiết: thì lập tương tự như Cân dối phát sinh tháng, với danh mục tài khoản là danh mục chi tiết, số liệu tập hợp từ NKC của cả năm.

   +. Dạng bảng tổng hợp:

   - Bảng này là bảng tổng hợp, nên được lập cho tài khoản cấp 1 ( trừ 333) - Số liệu được tập hợp từ NKC của cả năm Cách làm:

   - Trên Nhật Ký chung. Xây dựng thêm cột TK cấp 1. - Sử dụng hàm LEFT cho cột TK cấp 1 để láy về TK cấp 1 từ Cột TK Nợ/ TK Có trên NKC.

   - Cột mã TK, tên TK: Dùng hàm VLOOKUP hoặc Coppy từ DMTK về, sau đó xoá hết TK chi tiết( trừ các TK chi tiết của TK 333 )

   - Cột dư Nợ và dư Có đầu kỳ: Dùng hàm VLOOKUP tìm ở CĐPS tháng 1 về ( phần dư đầu kỳ)

   - Cột phát sinh Nợ, Phát sinh có: Dùng SUMIF tổng hợp ở nhật ký chung về ( dãy ô điều kiện vẫn là cột TK Nợ/TK có )

   - Cột dư Nợ, dư Có cuối kỳ: Dùng hàm MAX

   - Dòng tổng cộng dùng hàm SUBTOTAL (Lưu ý: Sử dụng hàm SUBTOTAL cho TK 333)

   VII. Cách lập báo cáo tài chính cuối năm:

   1. Bảng cân đối kế toán ( Bảng này lập theo thời điểm – 31/12/N ,)

   ( Để bảng cân đối kế toán đúng thì Tổng Tài Sản phải bằng tổng Nguồn Vốn)

   Cách làm:

   - Cột số năm trước: Căn cứ vào Cột năm nay của “ Bảng Cân Đối Kế toán “ Năm trước.

   - Cột số năm nay: Chuyển số liệu của các TK từ loại 1 đến loại 4 ( phần số dư cuối kỳ ) trên bảng CĐPS năm và ghép vào từng chỉ tiêu tương ứng trên Bảng CĐKT.

   Ví dụ : Chỉ tiêu [110]- “ Tiền và các khoản tương đương tiền “ bằng (=) Số dư Nợ cuối kỳ của các tài khoản 111 + TK 112 + TK 121 ( đối với các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn dưới 3 tháng ).

   - Riêng đối với các chỉ têu liên quan đến khách hàng và nhà cung cấp ( người bán ) thì căn cứ vào Bảng Tổng Hợp TK 131, 331

   2. Bảng báo cáo kết quả kinh doanh (Bảng này lập cho thời kỳ- là tập hợp kết quả kinh doanh của một kỳ, thời kỳ ở đây có thể là tháng, quý Năm tuỳ theo mục đích quản trị của Doanh Nghiệp và là năm đối với cơ quan thuế )

   Cách làm:

   - Cột số năm trước: Căn cứ vào cột ngăm ngay của “ Báo cáo kết quả kinh doanh “ năm ttrước

   - Cột số năm nay : CHuyển số liệu từ Bảng CĐPS năm của các TK từ loại 5 đến loại 8 ( phần số phát sinh ) và ghép vào từng chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo KQKD.

   Ví dụ: Chỉ tiêu [01] – “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ “ bằng (= ) Tổng số phát sinh Tk 511 trên bảng CĐPS năm.

   3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( Thể hiện dòng ra và dòng vào của tiền trong Doanh Nghiệp , để BCLCTT đúng thì chỉ tiêu ( 70 ) trên LCTT phải bằng chỉ tiêu ( 110 ) trên bảng CĐKT )

   Cách làm:

   - Cột số năm trước: Căn cứ vào Cột năm nay của “ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ “ năm trước.

   - Cột Số năm nay : Căn cứ vào sổ Quỹ tiền mặt và Tiền gửi Ngân hàng, hoặc căn cứ vào số phát sinh TK tiền mặt, TK tiền gửi ngân hàgn trên NKC.

   Nếu căn cứ vào Sổ Quỹ Tiền Mặt và Tiền gửi Ngân hàng :

   - Trên sổ quỹ TM, tính tổng số phát sinh của cả kỳ kế toán tại cột thu, chi bằng hàm subtotal

   - Đặt lọc cho Sổ quỹ TM ( lưu ý không lọc cácc chỉ tiêu đè có định )

   - Trên cột TK đối ứng lọc lần lượt từng TK đối ứng vừa lọc và bên cột Diễn giải sẽ xuất hiện nội dung của nghiệp vụ. Nội dung này tương ứng với từng chỉ tiêu nào trên “ BC lưu chuyển tiền tệ “ thì mang số tiền tổng cộng về đúng chỉ tiêu đó trên “ BC lưu chuyển tiền tệ “. Nếu có nhiều nội dung chung cho một chỉ tiêu thì thực hiện cộng nối tiếp vào sổ đã có. Nếu nội dung lọc lên màk hông biết đưa vào chỉ tiêu nào thì đưa vào thu khác hoặc chi khác. ( Thực hiện tương tự như sổ ngân hàng )

   Nếu căn cứ từ Nhật Ký Chung:

   - TÍnh tổng cộng phát sinh của cả kỳ kế toán trên NKC bằng hàm subtotal - Đặt lọc cho sổ NKC ( Lưu ý : không lọc các tiêu đề cố định )

   - Trên NKC, ở Cột TK nợ/ TK Có các bạn lọc lên TK Tiền Mặt, sau đó lọc tiếp lần lượt từng TK đối ứng bên Cột TK đối ứng. Khi Đó hàm subtotal sẽ tính tổng số tiền của TK đối ứng vừa lọc và bên cột Diễn giải sẽ xuất hiện nội dung của nghiệp vụ.. ( Làm tương tự các phần tiếp theo như khi căn cứ vào sổ Quỹ tiền mặt )

   Dịch thuật HANU là một công ty dịch thuật chuyên nghiệp và đảm bảo uy tín tại Hà Nội, chúng tôi nhận dịch thuật đa ngôn ngữ: dịch thuật tiếng Anh

   4. Thuyết minh báo cáo tài chính :

   - Là báo cáo giải thích thêm cho các biểu: bảng CĐKT, báo cáo KQKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Các bạn căn cứ vào Bảng Cân Đối Kế Toán, Báo cáo KQKD, Báo cáo LCTT, Bảng cân đối số phát sinh năm, Bảng trích Khấu hao TSCĐ ( trường hợp thuyết minh cho phần TSCĐ) và các sổ sách liên quan để lập.

   Chúc các bạn hoàn thành tốt công việc kế oán của mình!

   Tư vấn luật doanh nghiệpthủ thành lập doanh nghiệp, chia, tách, sát nhập doanh nghiệpthay đổi đăng ký kinh doanhthủ tục giải thể doanh nghiệp

    

   Dịch Tiếng Pháp - Với đội ngũ chuyên gia và cộng tác viên trẻ năng động, nhiệt huyết, có điều kiện làm việc tại các nước bản địa: Dịch Tiếng Pháp - dịch tiếng pháp online - dịch tiếng pháp sang tiếng việt - Dịch tiếng pháp chuyên ngànhDịch tiếng pháp tại Hà NộiDịch tiếng pháp tại tp HCM

    

   xem thêm: Thủ tục xin giấy phép lưu hành tự do

   Dịch tiếng anhDịch thuật tiếng anh: Công ty có nhiều năm kinh nghiệm dịch thuật tiếng Anh cho các tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo chất lượng bản dịch, giá cạnh tranh, dịch công chứng lấy trong

   Dịch vụ kế toán:Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín và chuyên nghiệp với mức giá rẻ nhất cho các doanh nghiệp

   Công ty dịch thuật: Dịch thuật, công ty dịch thuật,dịch thuật, công ty dịch thuật, Dịch công chứng, dịch lấy ngay, dịch thuật ở đâu tốt, dịch thuật đa ngữ, phiên dịch. Dịch thuật HANU là công ty dịch thuật chuyên nghiệp tại Hà Nội - TP HCM (Sài Gòn)... một trong những đơn vị Dịch thuật - Phiên dịch có trình độ chuyên môn

  • ---------------------------------------------------------------

  • ---------------------------------------------------------------------------------------

   • Bình luận của bạn

   •   
 •  
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline: 01686 225 835
 •  
 • Đánh giá về chúng tôi

   • Seo Hà Nội
   • Seo Hà Nội:
   •  
   • Tester2
   • Tester2:

    Thực trạng xã hội hiện nay cho thấy, có rất nhiều người đang trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo dẫn đến “tiền mất tật mang” do không hiểu rõ về người mà mình đang quan hệ.

   •  
 • »Xem thêm

 

Copyright © 2013 Designed & Developed by dichvuketoanviet.net Group®