• Home

   » 

  Việc làm kế toán

   » 

  Các nguyên tắc kế toán chung

  • Các nguyên tắc kế toán chung

  •  Các nguyên tắc kế toán chung - Các nguyên tắc chung được thừa nhận và mô tả như là các quy luật đã được thừa nhận trong công tác kế toán.....

  • Friday, 26 January 2018, 09:09:50 PM
  •  Các nguyên tắc chung được thừa nhận và mô tả như là các quy luật đã được thừa nhận trong công tác kế toán, như là kim chỉ nam cho việc định giá, ghi chép, báo cáo các hoạt động và các nội dung có tính chất tài chính của một doanh nghiệp. Các nguyên tắc này do con người quy định và được rút ra từ kinh nghiệm và suy nghĩ của các thành viên chuyên đoàn kế toán, các doanh nghiệp, các nhà kế toán, các chuyên viên kế toán , các cơ quan Nhà nước và các cơ quan đầu tư:

   1. Nguyên tắc thực thể kinh doanh:

   Nguyên tắc thực thể kinh doanh yêu cầu bất kỳ một đơn vị kinh tế nào tiến hành hoạt động kinh doanh cần phải ghi chép tổng cộng và báo cáo Trên góc độ kế toán, mỗi doanh nghiệp được nhận thức và đối xử như chúng là những tổ chức độc lập với chủ sở hữu và với doanh nghiệp khác. Quan niệm này của kế toán được gọi là khái niệm tổ chức kinh doanh. Các doanh nghiệp được đối xử và nhìn nhận như những tổ chức độc lập vì mục đích kế toán là ghi chép quá trình kinh doanh và báo cáo định kỳ tình trạng tài chính và quá trình sinh lợi của từng doanh nghiệp riêng biệt này. Do vậy số liệu ghi chép và báo cáo của một doanh nghiệp không được bao gồm bất kỳ quá trình kinh doanh hoặc tài sản nào của doanh nghiệp khác, hoặc tài sản cá nhân và quá trình kinh doanh của chủ sở hữu doang nghiệp đó và nếu chúng bao gồm một yếu tố nào, cũng sẽ làm sai lệch báo cáo về tình trạng tài chính và quá trình sinh lợi của doang nghiệp.

   2. Nguyên tắc hoạt động liên tục :

   Nguyên tắc này giả thuyết doang nghiệp hoạt động vô thời hạn hoặc ít nhất không bị giải thể trong tương lai gần, nên lập báo cáo tài chính kế toán phản ánh giá trị tài sản theo gốc,không phản ánh giá trị thị trường. Là doanh nghiệp hoạt động liên tục nên tài sản sử dụng để sản xuất kinh doanh của doang nghiệp không được bán. Nên giá trị thị trường của chúng là không thich hợp và không cần thiết để phản ánh. Hơn nữa, không có việc mua bán xảy ra thì giá tr5i thị trường không được xác định một cách khách quan như yêu cầu của nguyên tắc khách quan.

   Nguyên tắc hoạt động liên tục được vận dụng trong đa só các tình huống , tuy nhiên, một doanh nghiệp chuẩn bị ngừng sản xuất để bán hoặc ngừng kinh doanh thì khái niện kinh doang liên tục sẽ không được sử dụng vào việc lập các bản báo cáo của nó. Trong trường hợp này các giá trị thị trường dự kiến sẽ trỡ nên có ích.

   3. Nguyên tắc thước đo tiền tệ :

   Nguyên tắc thước đo tiền tệ là nguyên tắc thống nhất trong viêc tính toán và ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ,kế toán chỉ phản ánh những gì có thể biểu hiện bằng tiền. Như vậy đơn vị tiền tệ được thừa nhận như một đơn vị đồng nhất trong việc tính toán tất cả các nghiệp vụ kế toán. Nguyên tắc tiền tệ có nghĩa là được sử dụng như một đơn vị đo lường cơ bản trong báo cáo tài chính.

   Theo luật kế toán Việt Nam, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Việt Nam là đồng Việt Nam ( Ký hiệu quốc gia là " đ ", ký hiệu quốc tế là " VND" ). Trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh là ngoại tệ phải ghi theo nguyên tệ và đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thục tế hoặc quy đổi theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Viêt Nam công bố tại thời điểm phát sinh, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đối với loại ngoại tệ mà không có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với đồng Viêt Nam.

   4. Nguyên tắc kỳ kế toán :

   Kỳ kế toán là khoảng thời gian nhất định mà trong đó các báo cáo tài chính được lập. Chúng ta thừa nhận một thời gian không xác định cho hầu hết các thực thể kinh doanh . Nhưng kế toán lại phải đánh giá quá trình hoạt động và những thay đổi về tình hình kinh tế của doanh nghiệp trong những thời kỳ tương đối ngắn. Những người sử dụng các báo cáo tài chính đòi hỏi phải có sự đánh giá thường kỳ về tình hình hoạt động để để ra các quyết định hoạt động và chính từ yêu cầu này đã dẫn đến sự cần thiết phải phân chia hoạt động của một doanh nghiệp thành nhiều phân đoạn như thành từng năm, từng quý, từng tháng,...

   Theo Luật Kế Toán Việt Nam,kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý và kỳ kế toán tháng được qu định như sau:

   - Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm dương lịch

   - Kỳ kế toán quý là 3 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý

   - Kỳ kế toán tháng là 1 tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng

   5. Nguyên tắc khách quan :

   Tài liệu do kế toán cung cấp phải khách quan và có thể kiểm tra được. Thuât ngữ khách quan được đề cập đến công cụ đo lường không thiên vị và công cụ đó là đối tượng để các nhà chuyên môn độc lập kiểm tra. Tính khách quan trong kế toán được xuất phát từ yêu cầu phải đạt độ tin cậy cao. Nhân viên kế toán muốn tính toán của mình đáng tin cậy và đồng thời thích hợp nhất cho những người ra quyết định. Bởi vậy thông tin kế toán phải được căn cứ trên dữ liệu khách quan.

   6.Nguyên tắc chi phí ( giá phí )

   Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản của kế toán. Theo nguyên tắc này, việc tính toán tài sản công nợ, vốn, doang thu, chi phí phải dựa trên giá thực tế mà không quan tâm đến giá thị trường.

   Trong việc vận dụng nguyên tắc chi phí, chi phí được đánh giá trên căn cứ tiền mặt hoặc tương đương tiền mặt. Nếu vật đền bù cho một tài sản hoặc 1 dịch vụ là tiền mặt thì chi phí được đánh giá hoàn toàn theo số tiền mặt chi ra để được tài sản hoặc dịch vụ ấy. Nếu vật đền bù là loại gì khác với tiền mặt thì chi phí được đánh giá theo giá trị tiền mặt tương đương của số tiền cho sẵn hoặc giá trị tiền mặt tương đương của vật nhận được.

   7. Nguyên tắc doanh thu thực hiện:

   Doanh thu là số tiền thu được và được ghi nhận khi quyền sở hữu hàng hoá bán ra được chuyển giao và khi các dịch vụ được thực hiện chuyển giao. Trong một số trường hợp đặc biệt như mua bán bất động sản, bán tài sản trả tiền dần ( trả góp), hay 1 số trường hợp đặc biệt khác, doang thu có thể được xác định theo những phương pháp khác nhau như:

   - Theo số tiền thực thu

   - Theo phương thức trả góp

   - Theo phần trăm hoàn thành

   8. Nguyên tắc phù hợp:

   Theo nguyên tắc này, chi phí để xác định kinh doanh trong kỳ là tất cả các giá phí phải gánh chịu trong việc tạo ra doanh thu, bất kể là giá phí xuất hiện ở kỳ nào, nó phải phù hợp với kỳ mà trong đó doanh thu được ghi nhận.Tức là chi phí trong kỳ phải phù hợp với doanh thu trong kỳ.

   Ví dụ: Công ty ABC hoạt động kinh doanh ô tô. Trong tháng 5 công ty đã mua 5 chiếc ô tô với giá 600 triệu đồng / chiếc Tổng số tiền bỏ ra là 3000 triệu đồng. Trong tháng công ty bán được 3 chiếc với giá 800 triệu đồng / chiếc . Trong tháng 5 công ty ghi nhận 2400 triệu đồng là doanh thu. Chi phí giá vốn được ghi trong tháng 5 là 600 nhân 3 = 1800 triệu đồng chứ không phải 3000 triệu đồng.

   9. Nguyên tắc nhất quán :

   Nguyên tắc nhất quan bao hầm ý nghĩa là một phương pháp kế toán,một khi đã chấp nhận thì không nên thay đổi theo từng thời kỳ. Điều này rất quan trọng, vì nó giúp cho người báo cáo tài chính hiểu được sự thay đổi về tình hình tài chính. Nguyên tắc nhất quan không có nghĩa là một công ty không bao giờ thay đỗi phương pháp kế toán của mình . Thực tế là công ty nên có sự thay đổi nếu những phương pháp kế toán mới tạo ra những thông tin có ích hơn phương pháp hiện đang sử dụng. Nhưng khi có sự thay đổi đáng kể trong phương pháp kế toán thì cần phải công bố đầy đủ ảnh hưởng của sự thay đổi đó về giá trị trong các báo cáo tài chính.

   10. Nguyên tắc công khai:

   Các đơn vị kế toán phải công khai tất cả các tư liệu và sự việc có liên quan đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động phải được thông báo cho những người sử dụng. Điều này có thể ghi đầy đủ trong các báo cáo tài chính hoặc trong những giấy báo kèm theo các báo cáo.Sự công khai như vậy sẽ làm cho các báo cáo tài chính có ích hơn và giảm bớt các vấn đề bị hiểu sai.

   Dịch thuật HANU là một công ty dịch thuật chuyên nghiệp và đảm bảo uy tín tại Hà Nội, chúng tôi nhận dịch thuật đa ngôn ngữ: dịch thuật tiếng Anh

   11. Nguyên tắc thận trọng:

   Nguyên tắc này đảm bảo 2 yêu cầu: việc ghi tăng vốn chủ sở hữu chỉ thực hiện khi có chứng cớ chắc chắn và khi ghi giảm vốn chủ sở hữu được ghi nhận ngay khi có chứng cứ cụ thể ( chưa chắc chắn ). Nguyên tắc thận trọng theo quy định chuẩn mực sô 1- chuẩn mực chung ( chuẩn mực kế toán Việt Nam) như sau:

   - Phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá lớn

   - Không đánh giá cao hơn giá trị của tài sản và các khoản thu nhập

   - Không đánh giá thấp hơn giá trị của khoản nợ phải trả và các khoản chi phí

   - Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế, còn chi phí phải đuộc ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí.

   Như vậy theo nguyên tắc này,một khoãn lãi chỉ được công nhận khi có bằng chứng chắc chắn. Ngược lại, để công nhận 1 khoản lỗ khi có chứng cứ cụ thể.

   12. Nguyên tắc trọng yếu ( thực chất):

   Nguyên tắc này chỉ chú trọng đến những vấn để mang tính trọng yếu, quyết định bản chất và nội dung của sự vật, không quan tâm đến các yếu tố ít tác dụng trong báo cáo tài chính . Tóm lại, chúng ta có thể đưa ra các quy tắc sau đây: Một khoản mục quan trong khi có lý do hợp lý để biết rằng nó sẽ ảnh hưởng đến quyết định của những người sử dụng các báo cáo tài chính.

    Dịch Tiếng Pháp - Với đội ngũ chuyên gia và cộng tác viên trẻ năng động, nhiệt huyết, có điều kiện làm việc tại các nước bản địa: Dịch Tiếng Pháp - dịch tiếng pháp online - dịch tiếng pháp sang tiếng việt - Dịch tiếng pháp chuyên ngànhDịch tiếng pháp tại Hà NộiDịch tiếng pháp tại tp HCM

   Dịch tiếng anhDịch thuật tiếng anh: Công ty có nhiều năm kinh nghiệm dịch thuật tiếng Anh cho các tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo chất lượng bản dịch, giá cạnh tranh, dịch công chứng lấy trong

   Dịch vụ kế toán:Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín và chuyên nghiệp với mức giá rẻ nhất cho các doanh nghiệp

   Công ty dịch thuật: Dịch thuật, công ty dịch thuật,dịch thuật, công ty dịch thuật, Dịch công chứng, dịch lấy ngay, dịch thuật ở đâu tốt, dịch thuật đa ngữ, phiên dịch. Dịch thuật HANU là công ty dịch thuật chuyên nghiệp tại Hà Nội - TP HCM (Sài Gòn)... một trong những đơn vị Dịch thuật - Phiên dịch có trình độ chuyên môn

    Dịch vụ kế toán , dịch vụ kế toán thuế phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, dịch vụ kế toán doanh nghiệp phát triển ở các tp, dịch vụ kế toán tại Hà Nội, ngoài ra lĩnh vực thuế chúng tôi cũng nhận và tư vấn chuyên sâu: dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại hà nội , dịch vụ kế toán thuế tại hà nội, với nhiều năm tư vấn và thực hiện dịch vụ, chúng tôi đã phát triển, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, dịch vụ kế toán tại tphcm, cũng như dịch vụ kế toán tại đà nẵng. Các hoạt động như dịch vụ quyết toán thuếdịch vụ làm báo cáo tài chính.


  • ---------------------------------------------------------------

  • ---------------------------------------------------------------------------------------

   • Bình luận của bạn

   •   
 •  
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline: 01686 225 835
 •  
 • Đánh giá về chúng tôi

   • Seo Hà Nội
   • Seo Hà Nội:
   •  
   • Tester2
   • Tester2:

    Thực trạng xã hội hiện nay cho thấy, có rất nhiều người đang trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo dẫn đến “tiền mất tật mang” do không hiểu rõ về người mà mình đang quan hệ.

   •  
 • »Xem thêm

 

Copyright © 2013 Designed & Developed by dichvuketoanviet.net Group®